เจาะ หุ้นBEC อัพเดทล่าสุด

BEC

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด หุ้นBEC

No posts found.

วิเคราะห์ หุ้นBEC พื้นฐานเป็นอย่างไร ราคาตก ช้อนมาถือยาวได้หรือไม่

BEC
ที่มา https://www.becworld.com/th
หุ้นBEC
งบการเงินที่สำคัญ BEC
หุ้น BEC
สติถิที่สำคัญ ฺBEC

สรุปบทวิเคราะห์ภายในบริษัท BEC เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 (จากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่1/2562)

จากสภาวะตลาดปัจุจบันที่มีการตลาดอ่อนตัวลงในช่วงต้นปีดังกล่าวข้างตนรายได้จากการขายเวลา โฆษณาของกลุ่ม BEC ในไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 1,718.5 ล้านบาท ลดลง 18.7% จากไตรมาสที่ 1/2561 ที่ 2,112.8 ล้านบาท และลดลง 13.0% จากไตรมาส 4/2561 ที่ 1,975.7 ล้านบาท

หุ้นBEC

โดยการลดลงของรายได้นั้น มาจากนาทีขายที่โฆษณามีการลดลง ทั้งนี้ รายได้หลักจากการขายเวลา โฆษณาของกลุ่ม BEC นั้นยังคงมาจากการขายเวลาโฆษณาของ “ช่อง 3” เป็นหลัก

รายได้จากการขายเวลาโฆษณายังคงเปนรายได้หลักอยู่ที่ประมาณ 84.9% ของ รายได้รวม อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิและบริการอื่น ได้มีการเติบโต 19.1% จาก ไตรมาสที่ 1/2561 และมีสัดส่วนเป็น 10.1% ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC ในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 1,823.0 ล้านบาท ลดลง 13.6% จาก ไตรมาสที่ 1/2561 ที่ 2,109.1 ล้านบาท และลดลง 15.6% จากไตรมาสที่ 4/2561 ที่ 2,159.6 ล้านบาท ทั้งนี้การลดลงของค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC ในไตรมาสที่ 1/2562 นั้นส่วนใหญ่มาจาก ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการที่ลดลง 

การลดลงจากปีที่แล้วกับไตรมาสที่แล้วนั้นส่วนใหญ่มาจาก ในปีที่แล้วมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โครงการเกษียณอายุและมีการปรับลดอัตรากำลังคนตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ ได้มีการบิรหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่นการออกอากาศละครรีรันในช่วงปลายปี 2561 จึงได้ทำให้ลดต้นทุนค่าตัดจ่ายละครในไตรมาสที่ 1/2562 และต้นทุนค่าเช่าโครงข่าย (MUX)ที่ลดลงจากประกาศความช่วยเหลือค่าเช่าโครงข่ายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

สรุปบทวิเคราะห์ภายในบริษัท BEC เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 (จากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่2/2562)

หุ้นBEC

ในไตรมาสที่ 2/2562 เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงการแข่งขันที่ยังสูงในธุรกิจทีวีดิจิทัล จากจำนวนช่องที่มากเกินไป ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณามีการหดตัวลง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมที่หันไปรับชมรายการต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทาให้บริษัทฯตัดสินใจขอคืนช่อง 13Family กับช่อง 28SD และจะมุ่งเน้นพัฒนาช่อง 33HD เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จากัด-บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งงบการเงินและแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการและพนักงานภายหลังการเลิกประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว โดยจะยุติการให้บริการทั้งสองช่อง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2562 (เดือนกันยายน 2562)

ในวันที่ 18 เมษายน 2562 คุณอริยะ พนมยงค์ ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้อานวยการ (President) เพื่อเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้สอดรับการเปลี่ยนของอุตสาหกรรม คุณอริยะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจออนไลน์มาอย่างยาวนาน สามารถสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในประเทศไทย กลุ่ม BEC ได้มีการจัดทำแผนระยะสั้นโดยมุ่งเน้นการหารายได้จากธุรกิจหลักอย่าง ธุรกิจโทรทัศน์ และ ธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงอย่าง ธุรกิจออนไลน์ และ ธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ (Global Content Licensing) และแผนระยะยาวในการแสวงหารายได้จากธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้ และธุรกิจใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

ในไตรมาสที่ 2/2562 รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่ม BEC อยู่ที่ 1,814.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จากไตรมาสที่ 1/2562 ที่ 1,718.5 ล้านบาท แต่ลดลง 23% จากไตรมาสที่ 2/2561 ที่ 2,358.4 ล้านบาท

โดยการลดลงของรายได้มาจากนาทีขายโฆษณาที่ลดลง ทั้งนี้ รายได้หลักของกลุ่ม BEC ยังคงมาจากการขายเวลาโฆษณาของ “ช่อง 3” เป็นหลักนั้นมีการลดลงตามสภาวะที่การแข่งขันในตลาดที่สูงและจากภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่รายได้จากการใช้สิทธิและบริการอื่นในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 246.2 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 19.9% จากไตรมาสที่ 1/2562 ที่ 205.4 ล้านบาท แต่ลดลง 7.9% จากไตรมาสที่ 2/2561 ที่ 267.2 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้จากไตรมาสที่ 1/2562 นั้น เพิ่มขึ้นจากธุรกิจออนไลน์ที่ผ่านแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของกลุ่ม BEC เช่น CH3Thailand และ Mello รวมถึงแพลตฟอร์มพันธมิตร และเพิ่มขึ้นจากการขายลิขสิทธิ์ละครไปยังต่างประเทศ (Global Content Licensing)

รายได้การจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 19.3 ล้านบาท ลดลง 76.8% จากไตรมาสที่ 1/2562 ที่ 83.2 ล้านบาท และลดลง 72.3% จากไตรมาสที่ 2/2561 ที่ 69.5 ล้านบาท ตามจานวนและขนาดของกิจกรรมการจัดแสดงที่ลดลง

บทวิเคราะห์ทั่วไป

จะเห็นได้ว่าการขายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ยังเป็นช่องทางหลักในการทำเงินโดยทิ้งห่างช่องทางสร้างรายได้ช่องทางอื่นของบริษัทอยู่อีกพอสมควร และพฤติกรรมโดยรวมของผู้บริโภคที่ดูทีวีลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้น ทำให้เรื่องดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับกลุ่มBECอย่างมาก

ถึงแม้ว่าในช่วงหลังจะมีการปรับตัวลงสู่ช่องทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น แต่ก็เพิ่มขึ้นน้อยมากเทียบกับอัตราส่วนรายได้จากการขายโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ลดลงต่อเนื่องมาหลายปี ประกอบกับต้นทุนประจำปีที่แพงมหาศาลเทียบกับ ผู้ประกอบการสร้างคอนเท้นท์แบบอื่นๆทางเว็บไซต์หรือโซเชี่ยลมีเดียร์ ซึ่งมีจำนวนคู่แข่งอยู่อย่างมหาศาลและสามารถสร้างคอนเท้นท์ที่น่าสนใจโดยใช้ต้นทุนต่ำ และการจัดการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศของเราก็ยังไม่เคร่งครัดพอ ทำให้การปรับตัวลงสู่สนามแข่งโซเชี่ยลมีเดียร์ของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควร

Investingchoices เชื่อว่าการเข้าถือหุ้นของ BEC ในตอนนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก แม้หุ้นจะราคาตกมาจนถึงหลักหน่วยแล้วก็ตาม

แต่อย่างว่า ด้วยทรัพยากรที่เพียบพร้อม ประกอบกับประสบการณ์การสร้างคอนเท้นท์ที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศบริษัทหนึ่ง อาจจะหาช่องพลิกสถานการณ์กลับมาได้  ถ้าหากบริษัทนั้นไม่ขาดทุนจนถึงขั้นล้มไปเสียก่อน

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Leave a Feedback!